Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2020

0013 9984
Reposted fromsavatage savatage viapchamtensyf pchamtensyf
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
2715 90c4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapchamtensyf pchamtensyf
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath
Reposted fromolund olund vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
5201 9b71 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE vianiskowo niskowo
1753 e751
Reposted fromowca owca vianiskowo niskowo
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir via0 0
5560 0257 500
Reposted frompiehus piehus via0 0
Ale ja to rozumiem, kiedy człowiek nie wie, w co wierzyć, czuje się, jakby tonął, więc chwyta się najróżniejszych idei, nawet najbardziej szalonych, licząc, że w końcu któraś utrzyma go na powierzchni.
— Marisha Pessl
Reposted fromshakeme shakeme viadzony dzony

September 05 2019

2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viamole-w-filizance mole-w-filizance
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
2145 3766 500
Reposted frommuha muha viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

August 11 2019

7164 3796 500
Reposted frompunisher punisher vianoisetales noisetales
4816 7a12 500
Reposted fromagatiszka agatiszka viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl