Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

Myślę, że w życiu są takie sukcesy, które w rzeczywistości były naszymi największymi porażkami. I porażki, które z perspektywy czasu okazały się być dla nas dobre. Życie zaskakuje. Są bliscy ludzie, którzy tak naprawdę są bardziej odlegli niż niejedna z gwiazd na niebie. I tacy, którzy mimo złudnego dystansu budują nasze serce. Są miłości, które okazały się być błędami. Są błędy, które tak naprawdę były miłością.
— Aleksandra Steć
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viamadameimperfect madameimperfect
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk
Sztuka jest po to,aby pocieszyć,tych którzy są zniszczeni przez życie.
— Vincent Van Gogh
Reposted fromweightless weightless viamyszkaminnie myszkaminnie
8478 c1fb
Reposted fromRowena Rowena viamyszkaminnie myszkaminnie
0337 5a06
Reposted fromRowena Rowena viamyszkaminnie myszkaminnie
4658 af56
Reposted fromskatrix skatrix vianiebieskieoczy niebieskieoczy
7651 e2d9 500
Reposted fromnihilummm nihilummm viamyszkaminnie myszkaminnie

January 04 2018

6034 a678
Reposted fromsaku saku viafischikella fischikella
5193 3dd9 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viasatyra satyra
1350 614f
Reposted fromnfading nfading viaazazel azazel
Reposted frombluuu bluuu viaazazel azazel
0299 d562
23 lipca - Dzień Włóczykija
Reposted fromfelicka felicka viaazazel azazel
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaazazel azazel
Reposted frommajkey majkey viaazazel azazel
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vianiskowo niskowo
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak vianiskowo niskowo

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania.

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl