Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

2975 db67 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaazazel azazel
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa vianiskowo niskowo
2851 a69c 500
Reposted frommalfynka malfynka viaazazel azazel
6886 6834
Reposted fromfoina foina viaazazel azazel
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaazazel azazel
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viainspirations inspirations
4221 ae32
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianaich naich
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viaostatni ostatni
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viamarlylee marlylee
8581 a792 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viajoannna joannna
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście

in 2018, I wish you

  • better mental health
  • great looking skin
  • more energy
  • open-mindedness
  • healthy relationships
  • good dreams at night
  • success
  • delicious food
  • happiness
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viacatchdimoment catchdimoment
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl