Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viagreenhazel greenhazel
- Wiecie, próbuję zamieszać mu w głowie, ale nic mi z tego nie wchodzi.
- To może spróbuj mieszać w drugą stronę.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagreenhazel greenhazel
5161 670e 500
Reposted fromtfu tfu viahappyorsad happyorsad
1344 e186
Reposted fromdailylife dailylife viapomruki pomruki
8329 e6e2 500
Reposted fromacrylic acrylic

April 23 2017

8942 b3e7 500
8336 99f0 500
Reposted fromhighhopes highhopes viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
2258 6cd5
Reposted fromtosiaa tosiaa viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
7943 a79f 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaaynis aynis
8191 c560
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarosses rosses
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viakoloryzacja koloryzacja
9061 6ab3
Reposted fromheroes heroes viakoloryzacja koloryzacja
8991 14d0
3306 3b3d
nie jestem...
8829 0aa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl