Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

6034 a678
Reposted fromsaku saku viafischikella fischikella
5193 3dd9 500
Reposted fromadzix69 adzix69 viasatyra satyra
1350 614f
Reposted fromnfading nfading viaazazel azazel
Reposted frombluuu bluuu viaazazel azazel
0299 d562
23 lipca - Dzień Włóczykija
Reposted fromfelicka felicka viaazazel azazel
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaazazel azazel
Reposted frommajkey majkey viaazazel azazel
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vianiskowo niskowo
6683 7a2d
Reposted fromslodziak slodziak vianiskowo niskowo

Nie wolno zgadzać się na pełzanie, gdy czujemy potrzebę latania.

— Helen Keller
Reposted frominpassing inpassing vianiskowo niskowo
2975 db67 500
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaazazel azazel
Ze wszystkich sił we wszechświecie, najtrudniej jest przezwyciężyć siłę przyzwyczajenia. Siła przyciągania to przy niej pryszcz.
— Terry Pratchett
Reposted fromchujawa chujawa vianiskowo niskowo
2851 a69c 500
Reposted frommalfynka malfynka viaazazel azazel
6886 6834
Reposted fromfoina foina viaazazel azazel
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaazazel azazel
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viainspirations inspirations
4221 ae32
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vianaich naich
6081 15b3 500
a przynajmniej tak się czuje. Nic się nie zmienia.
Reposted frommakle makle viaostatni ostatni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl